Privacyverklaring

 
 

Introductie

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze relaties, (potentiële) klanten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

VA2 is de overkoepelende handelsnaam van meerdere vennootschappen, te weten:

 • Latoures Onroerend Goed B.V.;
 • Latoures Vastgoed I B.V.;
 • Latoures Vastgoed II B.V.;
 • Latoures Vastgoed III B.V.;
 • EMM Vastgoed B.V.;
 • Schoonoord B.V.;
 • Vestdijk B.V..

Het kan voorkomen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door één van bovengenoemde vennootschappen.

VA2 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en de regels die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wet- en regelgeving naleven.

Doeleinden

VA2 verwerkt persoonsgegevens voor één of meer van onderstaande doelen:

 • Ten behoeve van algemene communicatie;
 • Versturen van nieuwsbrieven/mailings;
 • Om informatie te verstrekken over relevante activiteiten;
 • Aanmelding voor events;
 • Ten behoeve van overeengekomen opdrachtgeverschap/overeenkomsten;
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die o.a. voortkomen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Wij verzamelen persoonsgegevens via het gebruik van de website (www.va2.nl) alsmede de daarop geplaatste cookies. Verder verwerken wij alleen persoonsgegevens die u zelf bij ons achterlaat, zoals per e-mail, telefoon of door het afgeven van een visitekaartje. Daarnaast heeft u de keuze om zelf persoonsgegevens achter te laten via het contactformulier op onze website, voor één van de hierboven genoemde doelen. 

Indien wij verzoeken om een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs dan vragen wij dit omdat wij op grond van Wwft verplicht zijn om onze klanten te identificeren aan de hand van het originele identiteitsbewijs en de gegevens daarvan vast te leggen. Wij maken het BSN-nummer en pasfoto onleesbaar omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking daarvan.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Indien er aanleiding toe is verstrekt VA2 de door u verstrekte persoonsgegevens aan derde partijen. Deze derde partijen zijn dienstverleners die worden ingeschakeld om in opdracht van VA2 diensten te verlenen, zoals haar accountant en ICT-dienstverlener. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens delen met opdrachtgevers en/of samenwerkingspartners en derden, waaronder maar niet beperkt tot toezichthouders, de belastingdienst of andere instanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en om onze website te verbeteren/optimaliseren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd.

Links naar websites van derden

Onze website bevat mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. 

Uw rechten als betrokkene

Op grond van de AVG hebben bezoekers/betrokkenen verschillend rechten m.b.t. hun persoonsgegevens om hun privacy te waarborgen:

 • Recht op inzage;
 • Recht op verbetering/aanvulling;
 • Recht op verwijdering;
 • Recht op het beperken van de verwerking;
 • Recht op overdraagbaarheid;
 • Recht op bezwaar tegen verwerking.

Als u gebruik wenst te maken van één van deze genoemde rechten, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via info@va2.nl. U heeft ook altijd het recht om bezwaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Bij ingrijpende wijzigingen of aangepaste regelgeving zullen wij een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.

Als u na het lezen van de privacyverklaring nog vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen per mail of telefoon.